0

رکوردهای ویلت چمبرلین در NBA

ویلت چمبرلین

بخش قابل توجهی از رکوردهای عجیب و غریب لیگ NBA توسط ویلت چمبرلین به ثبت رسیده اند. نگاهی داریم به رکوردهای ویلت چمبرلین در NBA.

ویلت چمبرلین یکی از دست نیافتنی ترین ورزشکاران تاریخ است که رکوردهای فراوانی در دنیای بسکتبال و لیگ NBA به جا گذاشته است. چمبرلین فقید، 72 رکورد NBA را در دست دارد که برخی از آن ها به نظر هرگز شکسته نخواهند شد. کسب 100 امتیاز در یک بازی، ثبت میانگین 40 و 50 امتیاز در یک فصل، کسب 55 ریباند در یک بازی، کسب 2000 ریباند در یک فصل و 118 بازی با کسب حداقل 50 بازی، تنها برخی از رکوردهای عجیب ویلت چمبرلین است. در این مطلب نگاهی داریم به رکوردهای ویلت چمبرلین در NBA.

رکوردهای ویلت چمبرلین در فصل عادی

 • میانگین بیشترین امتیاز در یک فصل با میانگین 50.4 امتیاز در فصل 1962-1961 (سه رده بعدی نیز با میانگین 44.8 امتیاز در فصل 1963-1962، میانگین 38.4 در فصل 1961-1960 و میانگین 37.6 در فصل 1960-1959 در اختیار چمبرلین است).
 • بیشترین امتیاز به دست آمده در یک فصل با کسب 4029 امتیاز در فصل 1962-1962 (رده بعدی نیز با کسب 3586 امتیاز در فصل 1963-1962 دست چمبرلین است).
 • کسب بیشترین امتیاز در یک بازی NBA با کسب 100 امتیاز مقابل نیویورک نیکس در تاریخ 2 مارس 1962.
 • کسب بیشترین امتیاز در یک نیمه با کسب 59 امتیاز مقابل نیویورک نیکس در تاریخ 2 مارس 1962.
 • بیشترین بازی با کسب حداقل 50 امتیاز در یک فصل با ثبت 45 بازی در فصل 1962-1961 (چمبرلین در فصل 1963-1962 نیز 30 بازی با کسب حداقل 50 امتیاز به ثبت رساند).
 • بیشترین بازی با کسب حداقل 40 امتیاز در یک فصل با ثبت 63 بازی در فصل 1962-1961 (چمبرلین در فصل 1963-1962 نیز 52 بازی با کسب حداقل 40 امتیاز را به ثبت رساند).
 • بیشترین عنوان متوالی Scoring Title با ثبت میانگین بیشترین امتیاز در 7 فصل متوالی (رکورددار به همراه مایکل جردن).
 • بیشترین بازی فصل عادی با کسب حداقل 60 امتیاز با ثبت 32 بازی.
 •  بیشترین بازی فصل عادی با کسب حداقل 50 امتیاز با ثبت 118 بازی.
 • بیشترین بازی فصل عادی با کسب حداقل 40 امتیاز با ثبت 271 بازی.
 • بیشترین بازی فصل عادی با کسب حداقل 35 امتیاز با ثبت 381 بازی.
100 امتیاز ویلت چمبرلین در یک بازی، یکی از دست نیافتنی ترین رکوردهای تارخ NBA است
100 امتیاز ویلت چمبرلین در یک بازی، یکی از دست نیافتنی ترین رکوردهای تارخ NBA است
 • بیشترین بازی متوالی با کسب حداقل 60 امتیاز با 4 بازی متوالی (چمبرلین دوبار نیز موفق به کسب 60 امتیاز در 3 بازی متوالی شد. همچنین چمبرلین تنها بازیکن تاریخ NBA است که در بازی های متوالی بالای 60 امتیاز کسب کرده است).
 • بیشترین بازی متوالی با کسب حداقل 50 امتیاز با 7 بازی متوالی (چمبرلین یک بار نیز 6 بازی متوالی به 50 امتیاز رسید و دوبار نیز این آمار را در 5 بازی متوالی تکرار کرد).
 • بیشترین بازی متوالی با کسب حداقل 40 امتیاز با 14 بازی متوالی (چمبرلین در 2 مرتبه به رکورد 14 بازی متوالی با کسب حداقل 40 امتیاز رسیده است. همچنین در یک مرتبه نیز این آمار را در 10 بازی متوالی به ثبت رساند).
 • بیشترین بازی متوالی با کسب حداقل 30 امتیاز با 65 بازی متوالی (چمبرلین یک مرتبه در 31 بازی به این آمار رسید و جیمز هاردن نیز در 30 بازی متوالی به این آمار رسیده است).
 • بیشترین بازی متوالی با کسب حداقل 20 امتیاز با 126 بازی متوالی (چمبرلین یک بار دیگر نیز در 92 بازی به این آمار رسید).
 • بیشترین بازی متوالی به عنوان امتیاز آورترین بازیکن میدان با 40 بازی متوالی.
 • بیشترین بازی متوالی به عنوان امتیاز آورترین بازیکن تیم با 116 بازی متوالی.
 • بیشترین میانگین امتیاز در هر بازی توسط یک بازیکن تازه وارد (روکی) با میانگین 37.6 در فصل 1960-1959.
 • بیشترین امتیاز در یک بازی توسط یک بازیکن تازه وارد (روکی) با کسب 58 امتیاز در ژانویه و فوریه 1960.
 • بیشترین بازی متوالی با کسب حداقل 40 امتیاز توسط یک بازیکن تازه وارد (روکی) با 5 بازی متوالی (رکورددار به همراه الن آیورسن).
 • بیشترین امتیاز در نخستین بازی یک بازیکن در NBA با کسب 43 امتیاز مقابل نیویورک نیکس در اکتبر 1959.
 • کمترین بازی برای رسیدن به آمار 15 هزار امتیاز.
 • کمترین بازی برای رسیدن به آمار 20 هزار امتیاز.
 • کمترین بازی برای رسیدن به آمار 25 هزار امتیاز.
 • کمترین بازی برای رسیدن به آمار 30 هزار امتیاز.
چمبرلین در 7 بازی متوالی به حداقل 50 امتیاز رسید که یک رکورد به شمار می رود
چمبرلین در 7 بازی متوالی به حداقل 50 امتیاز رسید که یک رکورد به شمار می رود
 • بیشترین فصل متوالی با به ثمر رساندن بیشترین فیلد گل با 7 فصل متوالی (رکورددار به همراه مایکل جردن).
 • بیشترین فیلد گل به ثمر رسیده در یک فصل با 1597 فیلد گل در فصل 1961-1962 (سه رکورد بعدی با 1463 فیلد گل، 1251 فیلد گل و 1204 فیلد گل نیز در اختیار چمبرلین است).
 • بیشترین اقدام به فیلد گل با 3159 اقدام در فصل 1962-1961 (چهار رکورد بعدی نیز با 2770، 2457، 2311 و 2298 در اختیار چمبرلین است).
 • بیشترین فیلد گل به ثمر رسیده در یک بازی با 36 فیلد گل مقابل نیویورک نیکس در سال 1962 (رکورد بعدی با 31 فیلد گل نیز دست چمبرلین است).
 • بیشترین اقدام به فیلد گل در یک بازی با 63 اقدام مقابل نیویورک نیکس در سال 1962 (چمبرلین رده های بعدی را نیز با 62 اقدام و 60 اقدام در اختیار دارد).
 • بیشترین فیلد گل به ثمر رسیده در یک نیمه با 22 فیلد گل در نیمه دوم مقابل نیویورک نیکس در سال 1962.
 • بیشترین اقدام به فیلد گل در یک نیمه با 37 اقدام در نیمه دوم مقابل نیویورک نیکس در سال 1962.
 • بیشترین اقدام به فیلد گل در یک کوارتر با 21 اقدام در کوارتر چهارم مقابل نیویورک نیکس در سال 1962.
 • بیشترین پرتاب آزاد به ثمر رسیده در یک بازی با 28 پرتاب آزاد مقابل نیویورک نیکس در سال 1962 (رکورددار به همراه ادرین دنتلی).
 • بیشترین اقدام به پرتاب آزاد در بیشترین فصل با 9 فصل.
 • بیشترین اقدام به پرتاب آزاد در بیشترین فصل متوالی با 6 فصل از سال 1959 تا 1965.
 • بیشترین اقدام به پرتاب آزاد در یک فصل با 1363 اقدام در فصل 1961-1962 (چهار رده بعدی نیز در اختیار چمبرلین است).
 • بیشترین دابل دابل در تاریخ NBA با کسب 968 دابل دابل.
 • بیشترین دابل دابل متوالی با 227 دابل دابل میان سال های 1964 تا 1967 (چمبرلین رده های دوم و سوم را هم با 220 و 133 دابل دابل متوالی در اختیار دارد).
 • بیشترین تعداد ریباند در طول دوران حرفه ای با 23924 ریباند.
 • بیشترین میانگین ریباند در دوران حرفه ای با میانگین 22.9 ریباند در هر بازی.
 • بیشترین فصل با کسب بیشترین ریباند با 11 فصل.
 • بیشترین فصل با کسب حداقل 1000 ریباند با 13 فصل.
 • بیشترین میانگین ریباند در یک فصل با میانگین 27.2 (او دو رده بعد را نیز با میانگین 27.0 و 25.7 در اختیار دارد).
 • بیشترین ریباند در یک فصل با 2149 ریباند در فصل 1961-1960.
 • بیشترین ریباند در یک بازی با 55 ریباند مقابل بوستون سلتیکس در سال 1960.
 • میانگین بیشترین ریباند توسط یک بازیکن تازه وارد در یک فصل با میانگین 27.0
 • بیشترین ریباند توسط یک بازیکن تازه وارد در یک فصل با 1941 ریباند.
چمبرلین با 968 دابل دابل، رکورددار لیگ NBA است
چمبرلین با 968 دابل دابل، رکورددار لیگ NBA است
 • بیشترین ریباند در یک بازی توسط یک بازیکن تازه وارد با 45 ریباند در سال 1960 (چمبرلین در فصل روکی خود همچنین یک بار 43 ریباند، دوبار 42 ریباند و یک بار 40 ریباند در یک بازی کسب کرده است).
 • بیشترین فصل با بیشترین دقایق بازی با 8 فصل.
 • بیشترین فصل متوالی با بیشترین دقایق بازی با 5 فصل متوالی از سال 1959 تا 1964.
 • بیشترین میانگین دقایق بازی در لیگ NBA با میانگین 45.8 دقیقه در هر بازی.
 • بیشترین دقایق بازی در یک فصل با 3882 دقیقه بازی در فصل 1962-1961 (چمبرلین 4 رده بعدی را نیز در اختیار دارد).
 • بیشترین میانگین دقایق بازی در یک فصل با میانگین 48.53 دقیقه در فصل 1962-1961 (چمبرلین در این زمینه 7 جایگاه نخست را در اختیار دارد). جالب است بدانید که چمبرلین در آن فصل از 3890 دقیقه ممکن که تیمش بازی کرد، 3882 دقیقه به میدان رفت که به عبارتی در هر دیدار تنها 6 ثانیه استراحت کرده است. در ضمن هر بازی در NBA مدت زمان 48 دقیقه ای دارد.
 • بیشترین فصل متوالی با بالاترین دقت شوتزنی با 5 فصل از سال 1964 تا 1969 (رکورددار به همراه شکیل اونیل).
 • بیشترین دقت شوتزنی در یک فصل با 72.7 درصد در فصل 1973-1972.
 • بیشترین فیلد گل متوالی با 35 فیلد گل متوالی در سال 1967.
 • بیشترین فیلد گل در یک بازی بدون از دست دادن هیچ شوتی با 18 فیلد گل مقابل بالتیمور بولتس در سال 1967 (چمبرلین 3 رده بعدی را هم در اختیار دارد).
 • بیشترین پرتاب آزاد از دست رفته با 5805 پرتاب از دست داده.
 • بیشترین میانگین پرتاب آزاد از دست داده با میانگین 5.6 پرتاب از دست داده در هر بازی.
 • بیشترین میانگین پرتاب آزاد از دست رفته در یک فصل با میانگین 7 پرتاب آزاد از دست داده در فصل 1968-1967 (چمبرلین سه رتبه بعدی را نیز در اختیار دارد).
 • بیشترین پرتاب آزاد از دست داده در یک فصل با 578 پرتاب از دست داده در فصل 1968-1967 (شش رتبه نخست در این زمینه در دست چمبرلین است).
چمبرلین در دوران حرفه ای خود 5805 پرتاب آزاد از دست داد که یک رکورد است
چمبرلین در دوران حرفه ای خود 5805 پرتاب آزاد از دست داد که یک رکورد است

رکوردهای پلی آف

 • بیشترین امتیاز در یک بازی توسط یک بازیکن تازه وارد با 53 امتیاز مقابل سیراکس نشنالز در سال 1960. چمبرلین در همین بازی رکورد 35 ریباند را نیز به ثبت رساند. او همچنین در همان سال 50 امتیاز مقابل بوستون سلتیکس کسب کرد.
 • بیشترین فیلد گل در یک سری شامل 7 بازی با 113 فیلد گل مقابل سینت لوییس هاکس در سال 1964.
 • بیشترین فیلد گل در یک بازی با 24 فیلد گل مقابل سیراکس نشنالز در سال 1960 (رکورددار به همراه مایکل جردن و بیل هولیچک).
 • بیشترین اقدام به فیلد گل در یک بازی با 62 اقدام در سال 1962 مقابل سیراکس نشنالز در سال 1962 (رکورددار به همراه ریک بری).
 • بیشترین اقدام به فیلد گل در یک سری شامل 3 بازی با 104 اقدام مقابل سیراکس نشنالز در سال 1960.
 • بیشترین اقدام به فیلد گل در یک سری شامل 5 بازی با 159 اقدام مقابل سیراکس نشنالز در سال 1962.
 • بیشترین تریپل دابل در یک دوره پلی آف با 4 تریپل دابل در سال 1967.
 • بیشترین ریباند در یک دوره پلی آف با 444 ریباند در پلی آف سال 1969 (چمبرلین همچنین با 437 ریباند در پلی آف 1967، رده دوم را نیز در اختیار دارد).
 • بیشترین ریباند در یک بازی پلی آف با 41 ریباند مقابل بوستون سلتیکس در سال 1967.
 • بیشترین ریباند در یک نیمه با 26 ریباند مقابل سن فرانسیسکو واریرز در سال 1967 (رکورد فینال نیز می باشد).
 • بیشترین میانگین ریباند در یک سری با میانگین 32.0 ریباند در یک سری 5 بازی مقابل بوستون سلتیکس در سال 1967.
 • بیشترین ریباند در یک سری 5 بازی با 160 ریباند مقابل بوستون سلتیکس در سال 1967.
 • بیشترین ریباند در یک سری 6 بازی با 171 ریباند مقابل سن فرانسیسکو واریرز در سال 1967 (رکورد فینال های 6 بازی نیز می باشد).
 • بیشترین ریباند در یک سری 7 بازی با 220 ریباند مقابل بوستون سلتیکس در سال 1965.
 • بیشترین ریباند در یک بازی توسط یک بازیکن تازه وارد با 35 ریباند مقابل بوستون سلتیکس در سال 1960.
 • بیشترین میانگین ریباند در فینال با میانگین 24.6 ریباند در فینال.
رکوردهای ریباند ویلت چمبرلین در پلی آف نیز دست نیافتنی است
رکوردهای ریباند ویلت چمبرلین در پلی آف نیز دست نیافتنی است

رکوردهای آل استار

 • بیشترین اقدام پرتاب آزاد با 16 اقدام در سال 1962. (رده دوم نیز با 15 اقدام پرتاب آزاد در سال 1960، در اختیار چمبرلین است).
 • بیشترین تعداد ریباند با 197 ریباند.
 • بیشترین ریباند در یک نیمه با 16 ریباند در سال 1960 (رکورددار به همراه باب پتیت).

آمار منحصر به فرد چمبرلین در NBA

 • تنها بازیکن تاریخ NBA که به طور همزمان در صدر بهترین امتیاز آوران و بهترین ریباند کننده های یک فصل قرار گرفت (چمبرلین 6 بار این رکورد را تکرار کرد).
 • یکی از 3 بازیکن تاریخ که در یک فصل هم بیشترین امتیاز را کسب کرد و هم بیشترین دقت پرتاب را در اختیار داشت (او 4 بار این رکورد را تکرار کرد).
 • تنها بازیکن تاریخ که در یک فصل بیشترین ریباند و بیشترین اسیست را ثبت کرد.
 • تنها بازیکن تاریخ که در سه معیار امتیاز، اسیست و ریباند توانسته صدرنشین لیگ شود.
 • تنها بازیکن تاریخ که در معیارهای امتیاز، اسیست، ریباند و دقت پرتاب در پلی آف صدرنشین شده است.
 • تنها بازیکن تاریخ که در پلی آف یک فصل بیشترین ریباند و بیشترین اسیست را ثبت کرده است.
 • یکی از تنها دو بازیکن تاریخ که توانسته است در یک بازی، سه معیارش را حداقل به 20 برساند (Double Triple Double). در سال 1968 چمبرلین مقابل دیترویت پیستونز 22 امتیاز، 25 ریباند و 21 اسیست به ثبت رساند.
 • تنها بازیکن تاریخ که توانسته است در یک بازی، دو معیارش را حداقل به 40 برساند (Double Quadruple). چمبرلین 8 بار چنین آماری به ثبت رساند.
 • بیشترین بازی با کسب حداقل 30 امتیاز و 30 ریباند با ثبت 124 بازی. (تمام بازیکنان دیگر تاریخ NBA روی هم 32 بار این آمار را ثبت کردند).
 • تنها بازیکن تاریخ که در یک فصل میانگین 23 امتیاز، 14 ریباند و 6 اسیست در هر بازی را ثبت کرده است.
 • تنها بازیکن تاریخ که در یک فینال 7 بازی موفق به ثبت میانگین 20 امتیاز، 20 ریباند و 7 اسیست شده است.
 • چمبرلین هیچگاه در یک بازی پلی آف کمتر از 10 ریباند کسب نکرد.
 • چمبرلین هیچگاه فصل را با میانگین پایین تر از 18 ریباند به پایان نرساند.
 • چمبرلین تنها بازیکن تاریخ است که در یک فصل بیشتر از 2000 ریباند کسب کرده است.
 • چمبرلین در طول 14 سال بازی اش در NBA، هیچگاه از بازی به دلیل خطاهای زیاد (6 خطا) اخراج نشد. او میانگین تنها 2 خطا در طول دوران حرفه ای اش به ثبت رسانده است.
 • او مسن ترین بازیکنی است که بالای 60 امتیاز در یک بازی کسب کرده است (کوبی برایانت مسن ترین بازیکنی است که 60 امتیاز در یک بازی آورده است).
 • او تنها یکی از 4 بازیکن تاریخ است که بیشتر از یک فصل بالاترین دقت پرتاب را در پلی آف داشته است.
چمبرلین تنها بازیکن تاریخ NBA است که در سه معیار امتیاز، اسیست و ریباند توانسته صدرنشین لیگ شود
چمبرلین تنها بازیکن تاریخ NBA است که در سه معیار امتیاز، اسیست و ریباند توانسته صدرنشین لیگ شود

دستاوردهای چمبرلین

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *